برگزار کننده های رویداد در کانکت

شروع این تسک با هدف افزودن قابلیت دسترسی برگزار کننده گان رویداد به کانکت بود.


افزودن برگزار کننده جدید به رویداد (سیستم به سیستم)
برای این منظور نیازه که درخواستی به سمت سرویس کانکت ارسال نمایید:
POST https://connect.evand.com/api/gateways/organizers
Headers:
Content-Type: application/json
Authorization: Bearer TOKEN
{
"mobile": "+989140000000",
"event_id": 1,
"name": "Hamidreza",
"surname": "shhadana"
}

از دیتاهای فوقی که نیازه به ریسورس مربوطه ارسال شوند، مقادیر mobile و event_id اجباری می باشد.
در صورتی که مقادیر این دو فیلد ارسال نشه و یا اشتباه باشه، با خطاهای خیلی ۵۰۰ روبرو خواهیم شد.از آنجایی که برای خودمون می نویسیم و سیستم به سیستم قراره استفاده بشه، وقت بیشتری برای ولیدیشن نزاشتم. برای همین خطای ۵۰۰ می گیریم. در صورت نیاز می شه ولیدیشن مناسبی به ریسورس مربوطه افزود.

مقدار فیلد mobile نیاز است که string باشه.
مقدار فیلد event_id نیاز است که integer باشه.
مقادیر name و surname نیازه متن باشن و اختیاری می باشند.

اهراز هویت
برای استفاده از ریسورس فوق نیازه به کلاینت خاصی اهراز هویت بشه و توکن های مربوطه به کلاینت مربوطه مورد تایید خواهد بود. برای اطلاعات بیشتر در این مورد کلاینت مربوطه می تونید پیام بدید.
لیست برگزار کننده گان
جهت دریافت لیست برگزار کننده گان درخواستی به ریسورس مورد نظر ارسال می کنیم:
GET https://connect.evand.com/api/event/organizers
Headers:
Authorization: Bearer ACCESS_TOKEN

پاسخ ریسورس مورد نظر بدین شکل می تونه باشه:
{
  "_total_items": 2,
  "_page": 1,
  "_page_count": 1,
  "_links": {
    "self": {
      "href": "?items_per_page=10&page=1"
    }
  },
  "_embedded": {
    "public_user": [
      {
        "id": "a2d36b6e-b2ef-48c6-b021-e2b033394e90",
        "name": "Hamidreza",
        "surname": "shhadana",
        "avatar": null,
        "biography": null,
        "jobTitle": null,
        "organization": null,
        "website": null,
        "telegram": null,
        "linkedin": null,
        "twitter": null,
        "instagram": null,
        "facebook": null,
        "bookmarked": false,
        "createdAt": "2019-12-21T11:23:27+0000",
        "_links": {
          "self": {
            "href": "http://connect.evand.abc:8080/api/users/a2d36b6e-b2ef-48c6-b021-e2b033394e90"
          }
        }
      },
      ...
    ]
  }
}

نکات:
  • کاربران برگشتی به فرمت public_user خواهند بود. در این نسخه حتی کاربری که لاگین کرده هم به شکل public_user خواهد بود. در صورت نیاز می تونیم تغییر بدیم که اطلاعات کامل شخص لاگین شده نمایش داده بشه و راحتر بشه تشخص داد کاربر لاگین کرده در لیست در اصل خودش می باشد.
  • مورد بعدی اینکه تو این نسخه چون تعیین نشده بود، کاربری که لاگین کرده بود و تو لیست می تونه باشه رو از لیست پاک نکردم. تو شرکت کننده گان کاربر مورد نظر از لیست پاک می شد.
  • فقط لیست برگزار کننده گان مربوط به رویدادی که بخاطرش به کانکت ورود کردیم نمایش داده می شه. و برگزار کننده گان محدود به رویداد مورد نظر می شود.


صفحه بندی برگزار کننده گان
برای محدود کردن تعداد برگزار کننده گان در هر صفحه از کوئری پارامتر items_per_page می شه استفاده کرد که مقدارش عدد مورد نظرتان خواهد بود.
برای گشت و گذار در دیگر صفحات از کوئری پارامتر page برابر با عدد مورد نظرتان می تونید استفاده نمایید.


ورود برگزار کننده
جهت ورود برگزار کننده به سیستم کانکت از طریق اپ دیسکاوری، نیازه از grant نوع discovery_app که در لینک زیر توضیحات مربوطه داده شده است استفاده نمایید:

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

استفاده از Refresh Token جهت دریافت توکن‌های معتبر جدید (کانکت)

پروفایل عمومی کاربران کانکت