پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب push-notification

ارسال پیام به شرکت کننده‌گان (کانکت)

هدف از تسک اصلی این بود که برگزار کننده گان بتونن به شرکت کنندگان رویدادشون پیام بفرستن. در حال حاضر پیام به صورت پوش نوتیفکیشن نیاز است تا ارسال شود. برای این منظور برای ارتباط بین سرویس اصلی ایوند که ارتباط برگزار کننده باهاش هست، با سرویس کانکت، نیاز به آماده سازی ریسورس دیگری در سرویس کانکت بود که در صورت نیاز پیام مربوطه از طرف سرویس اصلی ایوند به سرویس کانکت تحویل داد شود تا پیام نسبت به شرایط تعیین شده، ارسال گردد و تحویل شرکت کنندگان داده شود. ارسال پیام برای ارسال پیام به شرکت کنندگان رویدادی به این نحو عمل می کنیم: POST https://connect.evand.com/api /announcements/messages Headers: Content-Type: application/json Authorization: Bearer A_CLIENT_SPECIFIC_TOKEN { "eventId": 305457, "subject": "Hello", "description": "Bye", "sendDate" : "2010-10-10 12:00:00" } چند نقطه اینجا وجود داره که نیاز به توضیح هست. نکاتی در رابطه با دیتای ارسالی آی دی رویداد اجباری هست و

پوش نوتیفیکیشن های سیستم کانکت

برای پوش نوتیف احتمالا قرار است چند تیکه کاری انجام شود. اولین قدمان این است که توکن مربوط به کاربر ازش گرفته و ذخیره شود. در نتیجه در گام به گام اول نیاز است توکن را ذخیره کنیم: ذخیره توکن برای ذخیره توکن مربوط به پوش نوتیفیکیشن کاربر، درخواست PUT ای به مکان مورد نظر ارسال میکنیم: PUT https://connect.evand.com/api/push-notification/tokens/ {TOKEN} Headers: Authorization: Bearer … Content-Type: application/json { " device_id ": "{DEVICE_ID}" } توکن گرفته شده از فایربیس را در URI فوق بجای {token} قرار می دهیم. هدرهای مورد نظر را نیاز است تعیین نماییم. برای اهراز هویت و تعیین نوع محتوای ارسالی به سرور که Json می باشد. در بدنه (body) :ي درخواست ارسالی، نیاز است device_id ارسال گردید. توجه کنید که برای جلوگیری از نترکیدگیه سرور نیاز است نوع مقدار device_id متن (string) باشد. و اینگونه می شود که توکن کاربر را از چنگش در آورده و برای نقش های خبیث بعدی آماده می شویم.