پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب users

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

برای دریافت لیست کاربران نشان شده درخواست GET به ریسورس مورد نظر ارسال می کنید: GET https://connect.evand.com/api/ bookmarks/users {   "_total_items": 1,   "_page": 1,   "_page_count": 1,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/bookmarks/users?page=1"     }   },   "_embedded": {     " public_user ": [       {         "name": "hossein",         "surname": "baghayi",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",         "biography": "web developer",         "jobTitle": null,         "organization": ":’(",         "website": null,         "telegram": null,         "linkedin": null,         "twitter": "@ba

فرایند نشان کردن کاربران سیستم کانکت

سلام برداشت و چیزی که در نظر دارم برای نشان کردن کاربران سیستم کانکت پیاده کنم به این شرح است. اگه نکته ای، مسئله ای، تغییری نیازه داشته باشه، ممنون می شوم اطلاع بدید. در اصل یه سری نکاتی داشت که گفتم قبل از شروع، به حضورتان رسانده باشم که در یک مسیر قدم برداریم و بعدها مسئله ساز و سوال برانگیز نباشد. نشان کردن کاربران به این شکل است که در لیست رویدادها و یا در پروفایل کاربری، بشه کاربر مربوطه را نشان کرد. و این اتفاق می تونه در رویدادی اتفاق بیفته. نحوه ذخیره سازی کاربران نشان شده، جدا از رویدادی که کاربر درش شرکت کرده اتفاق خواهد افتاد. این به این معنی است که اگر کاربری در رویداد X نشان شده باشه، همان کاربر در رویداد Y هم به عنوان نشان شده در نظر گرفته خواهد شد، با وجود اینکه کاربر مربوطه در رویداد Y نشان نشده بود. در نتیجه کاربران نشان شده، در رویدادهای بعدی هم لحاظ و قابل رویت خواهند بود. کاربران نشان شده هم از طریق لیستی که ترتیب بندی خاصی ندارد، قابل دریافت خواهد بود. ترتیب بندی را بعدها می شه تعیین و اعمال کرد. ولی برای شروع کار، پارامتری در نظر گرفته ن