پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب list

لیست کاربران نشان شده - سرویس کانکت

برای دریافت لیست کاربران نشان شده درخواست GET به ریسورس مورد نظر ارسال می کنید: GET https://connect.evand.com/api/ bookmarks/users {   "_total_items": 1,   "_page": 1,   "_page_count": 1,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/bookmarks/users?page=1"     }   },   "_embedded": {     " public_user ": [       {         "name": "hossein",         "surname": "baghayi",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",         "biography": "web developer",         "jobTitle": null,         "organization": ":’(",         "website": null,         "telegram": null,         "linkedin": null,         "twitter": "@ba

لیست شرکت کنندگان سیستم کانکت

سلام برای دریافت لیست شرکت کننده گان مطلوب درخواست GET ای به ریسورس مربوطه ای زده و لیستی از شرکت کننده گان دریافت می کنیم: GET https://connect.evand.com/api/ event/attendees {   "_total_items": 5,   "_page": 1,   "_page_count": 5,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=1"     },     "next": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=2"     },     "last": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=5"     }   },   "_embedded": {     "public_user": [       {         "name": "hosse",         "surname": "baghaiy",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",