پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب organizer

برگزار کننده های رویداد در کانکت

شروع این تسک با هدف افزودن قابلیت دسترسی برگزار کننده گان رویداد به کانکت بود. افزودن برگزار کننده جدید به رویداد (سیستم به سیستم) برای این منظور نیازه که درخواستی به سمت سرویس کانکت ارسال نمایید: POST https://connect.evand.com/api/ gateways/organizers Headers: Content-Type: application/json Authorization: Bearer TOKEN { " mobile ": "+989140000000", " event_id ": 1, "name": "Hamidreza", "surname": "shhadana" } از دیتاهای فوقی که نیازه به ریسورس مربوطه ارسال شوند، مقادیر mobile و event_id اجباری می باشد. در صورتی که مقادیر این دو فیلد ارسال نشه و یا اشتباه باشه، با خطاهای خیلی ۵۰۰ روبرو خواهیم شد.از آنجایی که برای خودمون می نویسیم و سیستم به سیستم قراره استفاده بشه، وقت بیشتری برای ولیدیشن نزاشتم. برای همین خطای ۵۰۰ می گیریم. در صورت نیاز می شه ولیدیشن مناسبی به ریسورس مربوطه افزود. مقدار فیلد mobile نیاز است که string باشه. مقدار فیلد event_id نیاز است که integer باشه.