پست‌ها

نمایش پست‌هایی با برچسب attendees

لیست شرکت کنندگان سیستم کانکت

سلام برای دریافت لیست شرکت کننده گان مطلوب درخواست GET ای به ریسورس مربوطه ای زده و لیستی از شرکت کننده گان دریافت می کنیم: GET https://connect.evand.com/api/ event/attendees {   "_total_items": 5,   "_page": 1,   "_page_count": 5,   "_links": {     "self": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=1"     },     "next": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=2"     },     "last": {       "href": "https://connect.evand.com/api/event/attendees?page=5"     }   },   "_embedded": {     "public_user": [       {         "name": "hosse",         "surname": "baghaiy",         "avatar": "https://static.evand.net/connect/user/profile/4db4fc4d-2cf3-4332-92a7-14fc218ed45d.jpeg",